• Príprava na svätú omšu. Kňaz dáva tón, v akom sa bude niesť nasledujúca svätá omša, už v sakristii. Čas na prípravu, stíšenie, pomodlenie, vysvetlenie miništrantom a zúčastneným ich úlohy – s láskou. Už v sakristii sa kňaz môže s láskou stretnúť s pánom Ježišom, ktorý prebýva v ľuďoch, ktorí prišli v tento deň slúžiť. Alebo čas strávený pred svätou omšou bude len rutina s príchuťou, že namiesto kňaza do sakristie vstúpil manažér.