5 duchovných cvičení

Päť duchovných cvičení pre posväcovanie našich duší a získavanie dokonalosti v cnostiach.

V Naju, v Južnej Kórei, Pán Ježiš a Panna Mária inšpirovali Júliu Kim, aby praktizovala päť duchovných cvičení vo svojom každodennom živote, za účelom posvätenia jej duše a získavania dokonalosti v cnostiach.

Tieto cvičenia sú medzi sebou navzájom úzko prepojené a vytvárajú tak jednu jedinú duchovnosť, podobne ako Otec, Syn a Duch Svätý sú tri osoby, ale jeden Boh. Ak z celého srdca prijmeme a budeme praktizovať túto duchovnú aktivitu bez ohľadu na úroveň vzdelania a poznania, posvätenie našich duší sa urýchli a naša schopnosť rozlišovať sa tiež zvýši, aby sme mohli dosiahnuť dokonalosť v cnostiach.

Táto duchovnosť  obsiahnutá v piatich cvičeniach nám pomôže viesť život v úprimnej kajúcnosti, dokonca v takom rozsahu, že môže úplne odstrániť všetku budúcu pokutu (odčiňovanie hriechov v očistci), ktorá by bola nevyhnutná z dôvodu našich minulých hriechov. Pán Ježiš a Panna Mária si prajú, aby všetky ich deti na svete vykonávali túto duchovnosť neprestajne rovnakým spôsobom tak, ako aj dýchajú neprestajne, aby mohli vojsť do Neba dokonca bez toho, aby šli do očistca.

 1. "Amen"
  Keď anjel ohlásil príchod Spasiteľa Panne Márii, ona pokorne odpovedala, "Hľa, služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova" (Lukáš 1:38). Duchovnosť "Amen" je napodobnenie tejto pokornej a milujúcej poslušnosti Panny Márie k Bohu. Je to povolanie k úplnej viere, bez akéhokoľvek kalkulovania v nepríjemných alebo nevýhodných situáciách, bez akékoľvek váhania a bez akéhokoľvek premýšľania nad dôsledkami, ale žitia s absolútnou ochotou a radosťou. Je však potrebné, aby sme starostlivo rozpoznávali s pomocou Ducha Svätého, či volanie skutočne prichádza od Pána Ježiša a Panny Márie predtým, než ho prijmeme a budeme ho nasledovať.
 2. "Bola to moja chyba"
  Dokonca aj keď nás zasiahne letiaci kameň, kým kľudne stojíme na ulici, nemali by sme obviňovať osobu, ktorá kameň hodila, ale mali by sme byť voči tejto osobe láskaví, lebo si uvedomujeme, že to bola naša chyba, že sme stáli práve na tomto mieste (a z toho dôvodu nás kameň zasiahol). Ak si nacvičíme, že vždy vezmeme na zodpovednosť len seba, duchovia rozdelenia (zlí duchovia) sa vzdajú a utečú preč.
 3. Premena našich životov do modlitby
  Od chvíle, keď sa ráno prebudíme, až do chvíle, keď večer zaspávame, obetujme všetko, neignorujúc ani tie najbanálnejšie a nevýznamne vyzerajúce zážitky, do modlitby, v súlade s Božou vôľou. Môžeme tiež vložiť do modlitby všetko, čo sa vyskytlo v našej minulosti,  kedykoľvek si na to spomenieme. Takéto modlitby môžu urýchliť posväcovanie našich duší a znížiť pokutu, ktorú by sme museli vykonať v očistci. Táto modlitba zaplní priepasť, ktorá leží medzi Pánovou nekonečnou veľkosťou a našou ničotou, a tým nám pomôže dosiahnuť dokonalosť v cnostiach.
 1. Ponúknite Bohu všetku našu radosť, smútok a ťažkosti
  Ak sa budeme snažiť len vydržať a vyrovnať sa s ranami, ktoré dostávame, náš odpor a horkosť zostane a to nám znemožní praktizovať pravú lásku. Na druhej strane, ak úplne veríme v Boha a dôverujeme mu, premeníme všetky naše radosti, bolesti a ťažkosti do milostivých modlitieb vďačnosti a želania Božieho požehnania pre iných; nikdy nebudeme obviňovať druhých ľudí, aj keď budeme čeliť rôznym skúškam alebo bolestiam, nikdy nepodľahneme depresii, ale vždy urobíme nový štart a budeme viesť život v skutočnej láske.
 2. "Semchigo" (seba-zapieranie pre lásku k druhým)
  Toto cvičenie je najzákladnejšie zo všetkých piatich duchovných cvičení a môže byť považované za matku ostatných štyroch cvičení. "Semchigo" sa vzťahuje k praxi sebazapierania, milostivého ponúknutia našich nepríjemností ako malých obiet pre Pána Ježiša a modlením sa za pokoj a prosperitu pre ostatných ľudí. Napríklad, keď túžime po niečom, vzdáme sa toho v prospech iných takým spôsobom, akoby sme to už prijali; napríklad keď vidíme nejaké lahodné jedlo a máme naňho veľkú chuť, vzdáme sa ho v prospech druhých, akoby sme ho už zjedli; alebo keď existuje nejaká práca, ktorú nikto nemá rád, my ju urobíme ochotne, akoby sme túto prácu naozaj mali radi.